Pilot project: Phát triển năng lực cho nhóm presales

  • Lý do: lõi của hoạt động cung cấp giải pháp

  • Mục tiêu: phát triển kỹ năng phục vụ cho hoạt động của presales

  • Phương pháp:

    • Đánh giá hiện trạng

    • Tìm hiểu nhu cầu

    • Tổ chức đào tạo: mapping hoạt động presales vào sales process, tạo ra khuôn khổ vận hành của hoạt động này mà một presales phải làm

    • Đánh giá lần 1

    • Tổ chức thực hành: đi theo cases thực tế, hiệu chỉnh khuôn khổ vận hành

    • Đánh giá lần 2

    • Thảo luận chéo giữa presales của các bộ phận, hiệu chỉnh khuôn khổ vận hành

    • Đánh giá lần 3

    • Kết thúc