Khóa học về presales


Pilot project: Phát triển năng lực cho nhóm presales

 • Lý do: lõi của hoạt động cung cấp giải pháp

 • Mục tiêu: phát triển kỹ năng phục vụ cho hoạt động của presales

 • Phương pháp:

  • Đánh giá hiện trạng

  • Tìm hiểu nhu cầu

  • Tổ chức đào tạo: mapping hoạt động presales vào sales process, tạo ra khuôn khổ vận hành của hoạt động này mà một presales phải làm

  • Đánh giá lần 1

  • Tổ chức thực hành: đi theo cases thực tế, hiệu chỉnh khuôn khổ vận hành

  • Đánh giá lần 2

  • Thảo luận chéo giữa presales của các bộ phận, hiệu chỉnh khuôn khổ vận hành

  • Đánh giá lần 3

  • Kết thúc