Hướng dẫn các chức năng,công việc của PQA, SQA cần làm trong từng giai đoạn của dự án