Các khoá học hiện có

Đào tạo hướng dẫn sử dụng tool Odoo khai Timesheet

Giới thiệu cho nhân viên mới tổng quan về Gimasys, các quy định chính sách, thủ tục cơ bản, các công cụ làm việc, một số thông tin cần biết